Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 9, Issue 4, pp 231–233 | Cite as

Synthesis and tuberculostatic activity of substituted N-(β-diethylaminoethyl)benzamide

 • V. I. Zaionts
 • G. S. Volynskaya
 • L. A. Korovitskaya
 • B. I. Vishnevskii
 • V. A. Dobrego
 • L. N. Értevtsian
 • G. I. Vavilin
 • M. M. Ostrovskii
 • M. Yu. Korytova
Search for New Drugs
 • 22 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Benzamide Tuberculostatic Activity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  M. V. Krylov and V. I. Zaionts, Veterinariya, No. 8, 76 (1972).Google Scholar
 2. 2.
  I. A. Koblova and V. B. Piskov, Khimiya v Sel'skom Khozyaistvo, No. 1, 40 (1972).Google Scholar
 3. 3.
  M. V. Krylov and V. I. Zaionts, Sel'skoe Khozyaistve, za Rubezhom, No. 4, 27 (1974).Google Scholar
 4. 4.
  I. Sunshine, CRC Manual of Analytical Toxicology, Chemical Rubber Company, Cleveland, Ohio (1969), pp. 512, 536, and 626.Google Scholar
 5. 5.
  J. J. Blanksma, Chem Zbl.,1, 538 (1914).Google Scholar
 6. 6.
  O. Yu. Magidson and A. M. Grigorovskii, Zh. Obshch. Khim.,3, No. 5, 615 (1933).Google Scholar
 7. 7.
  Jwaja Kijoshi and Joshida Keigi, Ann. Rept. Shionogi Res. Lab., No. 2, 40–41 (1952); Chem. Abstr.,51, 10,424 (1957).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1976

Authors and Affiliations

 • V. I. Zaionts
  • 1
  • 2
 • G. S. Volynskaya
  • 1
  • 2
 • L. A. Korovitskaya
  • 1
  • 2
 • B. I. Vishnevskii
  • 1
  • 2
 • V. A. Dobrego
  • 1
  • 2
 • L. N. Értevtsian
  • 1
  • 2
 • G. I. Vavilin
  • 1
  • 2
 • M. M. Ostrovskii
  • 1
  • 2
 • M. Yu. Korytova
  • 1
  • 2
 1. 1.All-Union Scientific-Research Institute of Bird DiseasesUSSR
 2. 2.Scientific-Research Institute of TuberculosisLeningrad

Personalised recommendations