Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 10, Issue 2, pp 241–242 | Cite as

Improving the process of preparing cocarboxylase hydrochloride for injection

 • T. V. Koval'chuk
 • Ts. I. Shakh
 • V. G. Krasnova
 • N. N. Kovaleva
 • V. S. Sotnikov
 • É. N. Yankovskaya
 • V. V. Smirnov
 • A. V. Chudnova
Technology of Drug Manufacture

Keywords

Organic Chemistry Hydrochloride Cocarboxylase 

Literature cited

 1. 1.
  N. M. Bushkova, T. V. Koval'chuk, Ts. I. Shakh, et al., Farmats. Zh., No. 2, 33 (1974).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1976

Authors and Affiliations

 • T. V. Koval'chuk
  • 1
 • Ts. I. Shakh
  • 1
 • V. G. Krasnova
  • 1
 • N. N. Kovaleva
  • 1
 • V. S. Sotnikov
  • 1
 • É. N. Yankovskaya
  • 1
 • V. V. Smirnov
  • 1
 • A. V. Chudnova
  • 1
 1. 1.Dnepropetrovsk Bacterial Preparations FactoryKiev Scientific-Research Institute of Pharmacology and ToxicologyUSSR

Personalised recommendations