Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 10, Issue 7, pp 984–988 | Cite as

Polarographic determination of opianic acid

 • L. V. Ryakhovskaya
 • B. A. Yankovskii
 • V. P. Zakharov
 • T. M. Kozenkova
Methods of Analysis and Quality Control
 • 9 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Polarographic Determination Opianic Acid 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  S. I. Goryaev, N. P. Kamenskii, and P. P. Gladyshev, Farmatsiya, No. 1, 39–40 (1973).Google Scholar
 2. 2.
  Handbuch der Organischen Chemie, Vol. 10, Berlin (1928), pp. 990–992.Google Scholar
 3. 3.
  K. Doerfel', Statistics, in Analytical Chemistry [in Russian], Moscow (1969), p. 175.Google Scholar
 4. 4.
  F. Kritchfield, Analysis of Basic Functional Groups in Organic Compounds [Russian translation], Moscow (1965), p. 97.Google Scholar
 5. 5.
  A. K. Babko and I. V. Pyatnitskii, Quantitative Analysis [in Russian], Moscow (1968), pp. 288–289.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

 • L. V. Ryakhovskaya
  • 1
 • B. A. Yankovskii
  • 1
 • V. P. Zakharov
  • 1
 • T. M. Kozenkova
  • 1
 1. 1.F. É. Dzerzhinskii Chimkent Pharmaceutical Chemistry PlantUSSR

Personalised recommendations