Pharmaceutical Chemistry Journal

, Volume 10, Issue 7, pp 868–872 | Cite as

Synthesis of 5H-pyridazo[3,4-b]-1,4-benzoxazines (3,4-diazaphenoxazines)

VI. Synthesis and pharmacological study of 3,4-diazaphenoxazine-7-sulfonic acid derivatives
 • N. V. Savitskaya
 • T. V. Gortinskaya
 • V. G. Nyrkova
 • I. N. Fedorova
 • A. I. Polezhaeva
 • M. D. Mashkovskii
 • M. N. Shchukina
Search for New Drugs
 • 13 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Benzoxazines 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  T. V. Gortinskaya, V. G. Nyrkova, N. V. Savitskaya, et al., Khim. Geterotsikl. Soedin., 750–754, 1033–1035 (1971).Google Scholar
 2. 2.
  J. V. Scdi and R. P. Buhs, J. Am. Chem. Soc,63, 879 (1941).Google Scholar
 3. 3.
  T. V. Gortinskaya, V. G. Nyrkova, N. V. Savitskaya, et al., Khim. Farmats. Zh., No. 6, 21–22 (1973).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

 • N. V. Savitskaya
  • 1
 • T. V. Gortinskaya
  • 1
 • V. G. Nyrkova
  • 1
 • I. N. Fedorova
  • 1
 • A. I. Polezhaeva
  • 1
 • M. D. Mashkovskii
  • 1
 • M. N. Shchukina
  • 1
 1. 1.S. Ordzhonikidze All-Union Scientific-Research Institute of Pharmaceutical ChemistryMoscow

Personalised recommendations