Journal of Structural Chemistry

, Volume 30, Issue 3, pp 507–511 | Cite as

Molecular and crystal structure of 4′,4″-dimethyl-6′,6″-di-t-butyl-2-diphenylamino-4,5;7,8-dibenzo-6H-1,3,2-dioxaphosphocine

 • O. N. Kataeva
 • I. A. Litvinov
 • V. A. Naumov
 • N. A. Mukmeneva
Brief Communications
 • 19 Downloads

Keywords

Physical Chemistry Crystal Structure Inorganic Chemistry Dioxaphosphocine 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. 1.
  N. A. Mukmeneva, V. Kh. Kadyrova, V. M. Sharkova, et al., Zh. Obshch. Khim.,56, No. 10, 2267–2271 (1986).Google Scholar
 2. 2.
  I. A. Litvinov, Yu. T. Struchkov, B. A. Arbuzov, et al., Zh. Strukt. Khim.,25, No. 6, 118–122 (1984).Google Scholar
 3. 3.
  I. A. Litvinov, O. N. Kataeva, V. A. Naumov, et al., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., No. 9, 1985–1988 (1987).Google Scholar
 4. 4.
  I. A. Litvinov, V. A. Naumov, and R. P. Arshinova, Zh. Strukt. Khim.,28, No. 6, 142–146 (1987).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1989

Authors and Affiliations

 • O. N. Kataeva
 • I. A. Litvinov
 • V. A. Naumov
 • N. A. Mukmeneva

There are no affiliations available

Personalised recommendations