Journal of Structural Chemistry

, Volume 17, Issue 5, pp 763–767 | Cite as

Crystal and molecular structure of B-trichloro-m-carborane m-(HC)2B10H7Cl3

 • N. I. Kirillova
 • A. I. Klimova
 • Yu. T. Struchkov
 • V. I. Stanko
Article
 • 24 Downloads

Keywords

Physical Chemistry Inorganic Chemistry Molecular Structure 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. 1.
  V. I. Stanko, A. I. Echeistova, I. S. Astakhova, A. I. Klimova, Yu. T. Struchkov, and Ya. K. Syrkin, Zh. Strukt. Khim.,8, 928 (1967).Google Scholar
 2. 2.
  V. I. Stanko, A. I. Klimova, and N. S. Titova, Zh. Obshch. Khim.,38, 2817 (1968).Google Scholar
 3. 3.
  V. I. Stanko, T. A. Babushkina, T. P. Klimova, Yu. V. Gol'tyapin, A. I. Klimova, A. M. Vasil'ev, A. M. Alymov, and V. V. Khrapov, Zh. Obshch. Khim.,46, (1976).Google Scholar
 4. 4.
  N. G. Bokii, Yu. T. Struchkov, D. N. Kravtsov, and E. M. Rokhlina, Zh. Strukt. Khim.,14, 291 (1973).Google Scholar
 5. 5.
  A. N. Chekhlov, Yu. T. Struchkov, and A. I. Kitaigorodskii, Zh. Strukt. Khim.,15, 754 (1974).Google Scholar
 6. 6.
  B. L. Tarnopol'skii, V. I. Andrianov, and Z. Sh. Safina, Rentgen-70. An Automated System of Programs for X-Ray Structural Calculations [in Russian], Institute of Chemical Physics Branch, Academy of Sciences of the USSR, Chernogolovka (1972).Google Scholar
 7. 7.
  R. K. Bohn and M. D. Bohn, Inorg. Chem.,10 350 (1971).Google Scholar
 8. 8.
  H. Beall and W. N. Lipscomb, Inorg. Chem.,6, 874 (1967).Google Scholar
 9. 9.
  H. V. Hart and W. N. Lipscomb, Inorg. Chem.,12, 2644 (1973).Google Scholar
 10. 10.
  J. A. Potenza and W. N. Lipscomb, Proc. Nat. Acad. Sci. USA,56, 1917 (1966).Google Scholar
 11. 11.
  J. A. Potenza and W. N. Lipscomb, Inorg. Chem.,3, 1673 (1964).Google Scholar
 12. 12.
  H. S. Wong and W. N. Lipscomb, Inorg. Chem.,14, 1350 (1975).Google Scholar
 13. 13.
  I. S. Astakhova, Yu. T. Struchkov, V. I. Stanko, and N. S. Titova, Zh. Strukt. Khim.,10, 1063 (1969).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

 • N. I. Kirillova
 • A. I. Klimova
 • Yu. T. Struchkov
 • V. I. Stanko

There are no affiliations available

Personalised recommendations