Journal of Structural Chemistry

, Volume 20, Issue 2, pp 251–256 | Cite as

Crystal structure of cyclic siloxanes and silazanes

XIII. 1,1,7,7-Tetramethyl-3,5,9,11-tetraphenyltricyclohexasiloxane, isomer with melting point 162.5°C
 • V. E. Shklover
 • Yu. T. Struchkov
 • I. Yu. Klement'ev
 • V. S. Tikhonov
 • K. A. Andrianov
Article
 • 29 Downloads

Keywords

Physical Chemistry Crystal Structure Inorganic Chemistry Siloxane Cyclic Siloxane 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. 1.
  V. E. Shklover, Yu. T. Struchkov, B. A. Astapov, and K. A. Andrianov, Zh. Strukt. Khim.,20, 102 (1979).Google Scholar
 2. 2.
  J. F. Brown, J. Am. Chem. Soc.,87, 4317 (1965).Google Scholar
 3. 3.
  K. A. Andrianov and N. N. Makarova, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.,9, 2046 (1972).Google Scholar
 4. 4.
  K. A. Andrianov, N. N. Makarov, and N. V. Chizhova, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.,11, 2554 (1975).Google Scholar
 5. 5.
  V. E. Shklover, A. E. Kalinin, A. I. Gusev, N. G. Bokii, Yu. T. Struchkov, K. A. Andrianov, and I. M. Petrov, Zh. Strukt. Khim.,14, 692 (1973).Google Scholar
 6. 6.
  V. E. Shklover, A. N. Chekhlov, Yu. T. Struchkov, N. N. Makarova, and K. A. Andrianov, Zh. Strukt. Khim.,19, 1091 (1978).Google Scholar
 7. 7.
  V. E. Shklover, N. G. Bokii, Yu. T. Struchkov, K. A. Andrianov, B. G. Zavin, and V. S. Svistunov, Zh. Strukt. Khim.,15, 841 (1974).Google Scholar
 8. 8.
  B. K. Sadybakasov, Yu. N. Sheinker, V. E. Shklover, Yu. T. Struchkov, I. B. Lundina, and I. Ya. Postovskii, Zh. Strukt. Khim.,18, 112 (1977).Google Scholar
 9. 9.
  V. E. Shklover, N. G. Bokii, Yu. T. Struchkov, K. A. Andrianov, A. B. Zachernyuk, and E. A. Zhdanova, Zh. Strukt. Khim.,15, 850 (1974).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1979

Authors and Affiliations

 • V. E. Shklover
 • Yu. T. Struchkov
 • I. Yu. Klement'ev
 • V. S. Tikhonov
 • K. A. Andrianov

There are no affiliations available

Personalised recommendations