Journal of Structural Chemistry

, Volume 32, Issue 1, pp 154–157 | Cite as

Crystal structure of silicon organic compounds. I. Triphenyl-(1-silatranylmethyl) phosphonium iodide

 • M. P. Demidov
 • V. E. Shklover
 • Yu. T. Struchkov
 • V. M. D'yakov
 • Yu. A. Lukina
 • Yu. L. Frolov
 • M. G. Voronkov
Brief Communications
 • 24 Downloads

Keywords

Silicon Physical Chemistry Crystal Structure Inorganic Chemistry Organic Compound 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature Cited

 1. 1.
  A. A. Macharashvili, V. E. Shklover, Yu. T. Struchkov, et al., Zh. Strukt. Khim., (in press).Google Scholar
 2. 2.
  M. P. Demidov, V. E. Shklover, Yu. L. Frolov et al., Zh. Strukt. Khim.,26, No. 4, 103–108 (1985).Google Scholar
 3. 3.
  V. E. Shklover, Yu. T. Struchkov, N. S. Sorokin, and M. G. Voronkov, Dokl. Akad. Nauk SSSR,274, No. 3, 615–618 (1984).Google Scholar
 4. 4.
  V. E. Shklover and Yu. T. Struchkov, J. Inorg. Chem.,322, No. 2, 269–298 (1987).Google Scholar
 5. 5.
  R. G. Gerr, A. I. Yanovskii, and Yu. T. Struchkov, Kristallografiya,28, No. 3, 1029–1031 (1983).Google Scholar
 6. 6.
  Yu. A. Zhdanov and V. I. Minkin, Correlation Analysis in Organic Chemistry [in Russian], Rostov University, Rostov on the Don (1966), p. 470.Google Scholar
 7. 7.
  A. Bondi, J. Phys. Chem.,70, No. 9, 3006–3007 (1966).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1991

Authors and Affiliations

 • M. P. Demidov
 • V. E. Shklover
 • Yu. T. Struchkov
 • V. M. D'yakov
 • Yu. A. Lukina
 • Yu. L. Frolov
 • M. G. Voronkov

There are no affiliations available

Personalised recommendations