Journal of Structural Chemistry

, Volume 12, Issue 6, pp 1034–1035 | Cite as

Crystal structure of tris-ethylenediaminezing (II) thiosulfate and tris-ethylenediaminecadmium (II) selenosulfate

 • N. V. Podberezskaya
 • S. V. Borisov
Brief Communications

Keywords

Physical Chemistry Crystal Structure Inorganic Chemistry Thiosulfate Selenosulfate 

Literature cited

 1. 1.
  V. L. Varand, N. V. Podberezskaya, et al., Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR,12, 44 (1967).Google Scholar
 2. 2.
  N. V. Podberezskaya, V. V. Bakakin, and S. V. Borisov, Zh. Strukt. Khim.,10, 847 (1969).Google Scholar
 3. 3.
  F. A. Brusentsev, Zh. Strukt. Khim.,4, 279 (1963).Google Scholar
 4. 4.
  F. A. Brusentsev, Kristallografiya,8, 10 (1963).Google Scholar
 5. 5.
  K. Nakatsu, I. Saito, and H. Kuroya, Bull. Chem. Soc. Japan,29, 428 (1956).Google Scholar
 6. 6.
  K. Nakatsu, M. Shiro, I. Saito, and H. Kuroya, Bull. Chem. Soc. Japan,30, 158 (1957).Google Scholar
 7. 7.
  L. N. Swink and M. Atoji, Acta Crystallogr.,13, 639 (1960).Google Scholar
 8. 8.
  M. Iwata, K. Nakatsu, and I. Saito, Acta Crystallogr.,B25, 2562 (1969).Google Scholar
 9. 9.
  P. G. Taylor and C. A. Beevers, Acta Crystallogr.,5, 341 (1952).Google Scholar
 10. 10.
  A. Ferrari, A. Braibanti, and A. Tiripicchio, Acta Crystallogr.,21, 605 (1966).Google Scholar
 11. 11.
  S. Baggio, L. M. Amzel, and L. N. Becka, Acta Crystallogr.,B25, 2650 (1969).Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1972

Authors and Affiliations

 • N. V. Podberezskaya
 • S. V. Borisov

There are no affiliations available

Personalised recommendations