Advertisement

Abstracts of articles deposited at viniti

 • M. P. Savruk
 • B. A. Okun'
 • N. M. Okun'
 • V. G. Sobolev
 • V. G. Katsel'nik
 • T. F. Borisova
 • G. V. Khaldeev
 • V. V. Kuznetsov
 • I. D. Tretyak
 • P. V. Panasyuk
 • M. V. Markiv
 • Yu. M. Kolyano
 • V. Z. Didyk
 • B. M. Korduba
 • A. A. Bryukhanov
 • I. A. Moroz
 • V. S. Ivanii
 • N. A. Kondratyuk
 • L. I. Nadareishvili
 • V. V. Lobzhanidze
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

 • M. P. Savruk
  • 1
 • B. A. Okun'
  • 2
 • N. M. Okun'
  • 2
 • V. G. Sobolev
  • 2
 • V. G. Katsel'nik
  • 2
 • T. F. Borisova
  • 3
 • G. V. Khaldeev
  • 3
 • V. V. Kuznetsov
  • 3
 • I. D. Tretyak
  • 4
 • P. V. Panasyuk
  • 4
 • M. V. Markiv
  • 4
 • Yu. M. Kolyano
  • 5
 • V. Z. Didyk
  • 5
 • B. M. Korduba
  • 5
 • A. A. Bryukhanov
  • 6
 • I. A. Moroz
  • 6
 • V. S. Ivanii
  • 6
 • N. A. Kondratyuk
  • 7
 • L. I. Nadareishvili
  • 8
 • V. V. Lobzhanidze
  • 8
 1. 1.All-Union Scientific-Researeh Institute of Abrasives and GrindingLeningrad
 2. 2.Physicomechanical InstituteAcademy of Sciences of the Ukrainian SSRL'vov
 3. 3.Perm' State UniversityUSSR
 4. 4.L'vov Agricultural InstituteUSSR
 5. 5.L'vov Mathematical-Physics Branch Institute of MathematicsAcademy of Sciences of the Ukrainian SSRUSSR
 6. 6.K. D. Ushinskii Odessa Teacher's InstituteUSSR
 7. 7.Khmel'nitskii Technological Institute of Domestic ServicesUSSR
 8. 8.Institute of CyberneticsAcademy of Sciences of the Georgian SSRTbilisi

Personalised recommendations