Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 42, Issue 12, pp 2021–2023 | Cite as

N-(η5-Cyclopentadienylvanadium)benzenesulfonamide

 • A. S. Gordetsov
 • S. V. Zimina
 • E. M. Moseeva
 • S. E. Skobeleva
 • N. V. Kulagina
 • V. V. Pereshein
Organometallic Chemistry
 • 19 Downloads

Abstract

N-(η5-Cyclopentadienylvanadium)benzenesulfonamide has been synthesized for the first time by treating benzenesulfonamide orN-(tributylstannyl)benzenesulfonamide with vanadocene.

Key words

benzenesulfonamide N-(tributylstannyl)benzenesulfonamide vanadocene N-(η5-cyclopentadienylvanadium)benzenesulfonamide 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  A. S. Gordetsov, Yu. I. Dergunov, G. P. Balabanov, and Yu. I. Mushkin,Zh. Org. Khim., 1971,7, 1667 [J. Org. Chem. USSR, 1971,7 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 2. 2.
  USSR Pat. 341797,Bull. Izobret., 1972, No. 19, 100.Google Scholar
 3. 3.
  USSR Pat. 345147,Bull. Izobret., 1972, No. 22, 93.Google Scholar
 4. 4.
  G. P. Balabanov, Yu. I. Dergunov, A. S. Gordetsov, and Yu. I. Mushkin,Trudy GIAP, 1972, No. 13, 34 (in Russian).Google Scholar
 5. 5.
  A. S. Gordetsov, I. A. Vostokov, Yu. I. Dergunov, and Yu. I. Mushkin,Zh. Obshch. Khim., 1974,44, 2456 [J. Gen. Chem. USSR, 1974,44 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 6. 6.
  Yu. I. Dergunov, A. S. Gordetsov, I. A. Vostokov, and V. A. Gal'perin,Zh. Obshch. Khim., 1975,45, 2234 [J. Gen. Chem. USSR, 1975,45 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 7. 7.
  V. A. Rabinovich and Z. Ya. Khavin,Kratkii khimicheskii spravochnik [Concise Chemical Handbook], Khimiya, Leningrad, 1978, 132 (in Russian).Google Scholar
 8. 8.
  A. G. Davies and T. N. Mitchell,J. Organomet. Chem., 1969,17, 158.Google Scholar
 9. 9.
  A. S. Gordetsov, I. A. Vostokov, and Yu. I. Dergunov,Zh. Obshch. Khim., 1977,47, 372 [J. Gen. Chem. USSR, 1977,47 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 10. 10.
  H. Ulrich, B. Tucker, and A. A. R. Sayigh.J. Org. Chem., 1966,31, 2658.Google Scholar
 11. 11.
  G. A. Razuvaev, A. S. Gordetsov, V. N. Latyaeva, N. F. Cherepennikova, T. N. Brevnova, S. E. Skobeleva, T. N. Konkina, and A. P. Kozina,Zh. Obshch. Khim., 1987,57, 464 [J. Gen. Chem. USSR, 1987,57 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 12. 12.
  B. N. Latyaeva, A. N. Lineva, S. V. Zimina, A. S. Gordetsov, and Yu. I. Dergunov,Zh. Obshch. Khim., 1981,51, 1101 [J. Gen. Chem. USSR, 1981,51 (Engl. Transl.)].Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1994

Authors and Affiliations

 • A. S. Gordetsov
  • 1
 • S. V. Zimina
  • 1
 • E. M. Moseeva
  • 1
 • S. E. Skobeleva
  • 1
 • N. V. Kulagina
  • 1
 • V. V. Pereshein
  • 1
 1. 1.Nizhnii Novgorod State Medical InstituteNizhnii NovgorodRussian Federation

Personalised recommendations