Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 44, Issue 4, pp 718–723 | Cite as

Alkoxylation ofC-chlorovinylsilanes

 • V. G. Lakhtin
 • V. L. Ryabkov
 • M. V. Polyakova
 • V. M. Nosova
 • A. F. Kisin
 • E. A. Chernyshev
Organic Chemistry
 • 53 Downloads

Abstract

The alkoxylation and isopropylideneiminoxylation ofC-chlorovinylmethylchlorosilanes with various alcohols and acetone oxime were investigated. A series of newC-chlorovinylmethylalkoxy- and -isopropylideneiminoxysilanes was characterized by IR and1H NMR spectra. The effect of the number of chlorine atoms inC-chlorovinylmethylchlorosilanes on their reactivity in these reactions was determined.

Key words

C-chlorovinylmethylchlorosilanes, etherification C-chlorovinylmethylalkoxysilanes, alcohols, IR spectra 1H NMR spectra 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  V. D. Sheludyakov, V. G. Lakhtin, V. I. Zhun', V. V. Shcherbinin, and E. A. Chernyshev,Zh. Obshch. Khim., 1981,51, 1829 [J. Gen. Chem. USSR, 1981,51 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 2. 2.
  V. D. Sheludyakov, V. I. Zhun', V. G. Lakhtin, G. N. Turkel'taub, V. N. Bochkarev, T. F. Slyusarenko, V. M. Nosova, A. V. Kisin, and M. V. Polyakova,Termicheskaya kondensatsiya gidrosilanov s khloretilenami [Thermal Condensation of Hydrosilanes with Chloroethylenes], Cherkassy, 1983, 10 pp., ONIITEKhIM, 29.03.82, N 1060KhP-D82 (in Russian).Google Scholar
 3. 3.
  G. Gornowicz, J. W. Ryan, and J. L. Speier,J. Org. Chem., 1968,33, 2918.Google Scholar
 4. 4.
  V. G. Lakhtin, Ph. D. (Chem.) Thesis, Gosudarstvennyi nauchno-issledovatel'skii institut khimii i tekhnologii elementoorganicheskikh soedinenii (State Research Institute of Chemistry and Technology of Organoelement Compounds), Moscow, 1983, 161 pp. (in Russian).Google Scholar
 5. 5.
  R. Nagel, C. Tamborski, and H. W. Post,J. Org. Chem., 1951,16, 1768.Google Scholar
 6. 6.
  A. D. Petrov, V. F. Mironov, and V. G. Glukhovtsev,Zh. Obshch. Khim., 1957.27, 1535 [J. Gen. Chem. USSR, 1957,27 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 7. 7.
  C. L. Agre,J. Am. Chem. Soc., 1949,71, 300.Google Scholar
 8. 8.
  E. T. McBee, C. W. Roberts, and G. W. R. Puerckhauer,J. Am. Chem. Soc., 1957,79, 2326.Google Scholar
 9. 9.
  M. Cohen and J. R. Ladd,J. Am. Chem. Soc., 1953,75, 988.Google Scholar
 10. 10.
  A. D. Petrov, V. F. Mironov, and D. Komanich,Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1957, 1393 [Bull Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1957,6 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 11. 11.
  S. M. Samoilov, B. R. Ratner, S. D. Yankova, G. V. Zambrovskaya, V. I. Ivanov, and V. N. Monastyrskii,Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1976,18, 314 [Polym. Sci. USSR, 1976,18 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 12. 12.
  G. V. Ryasin, N. S. Fedotov, I. A. Luk'yanova, and V. F. Mironov,Zh. Prikl. Khim., 1974,47, 2599 [J. Appl. Chem. USSR, 1974,47 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 13. 13.
  Leo H. Sommer,Stereochemistry, Mechanism and Silicon, McGraw-Hill Book Co., 1965.Google Scholar
 14. 14.
  A. D. Petrov, V. F. Mironov, V. A. Ponomarenko, and E. A. Chernyshev,Sintez Kremniiorganicheskikh monomerov [Synthesis of Organosilicon Monomers], Nauka, Moscow, 1961, 184 (in Russian).Google Scholar
 15. 15.
  In A. N. Nesmeyanov and N. A. Nesmeyanov,Nachala organicheskoi khimii [Basics of Organic Chemistry], Khimiya, Moscow, 1969, 305 (in Russian).Google Scholar
 16. 16.
  R. M. Silverstein, G. C. Bassler, and T. C. Morrill,Spectrometric Identification of Organic Compounds, Third ed., John Wiley and Sons Inc., New York-London.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1995

Authors and Affiliations

 • V. G. Lakhtin
  • 1
 • V. L. Ryabkov
  • 1
 • M. V. Polyakova
  • 2
 • V. M. Nosova
  • 2
 • A. F. Kisin
  • 2
 • E. A. Chernyshev
  • 1
 1. 1.M. V. Lomonosov State Academy of Fine Chemical TechnologyMoscowRussian Federation
 2. 2.State Scientific Research Institute of the Chemistry and Technology of Organoelement CompoundsMoscowRussian Federation

Personalised recommendations