Russian Chemical Bulletin

, Volume 43, Issue 7, pp 1197–1199 | Cite as

Addition of primaryN-nitroamides to activated olefins

 • O. A. Luk'yanov
 • V. P. Gorelik
 • O. S. Reshetova
 • V. A. Tartakovsky
Organic Chemistry
 • 23 Downloads

Abstract

PrimaryN-nitrosulfamides readily undergo addition to acrolein and vinyl ketones to yieldN-γ-oxoalkyl-N-nitrosulfamides. The presence of a second substituent at the double bond hinders the reaction.N-Nitrourethane reacts with activated carbonyl compounds and α-nitroolefins.

Key words

N-nitrosulfamides N-nitrourethane N-γ-oxoalkyl-N-nitroamides N-β-nitro-alkyl-N-nitrourethanes N-γ-oxoalkyl-N-nitroamines Michael-type reaction activated olefins 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  S. S. Novikov, G. A. Shvekhgeimer, V. V. Sevost'yanova, and V. A. Shlyapochnikov,Khimia alifaticheskikh i alitsiklicheskich nitrosoedinenii [Chemistry of Aliphatic and Alicyclic Nitrocompounds], Khimia, Moscow, 1974, 415 (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  O. A. Luk'yanov, V. P. Gorelik, V. A. Tartakovsky,Izy. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1994, 94 [Russ. Chem. Bull., 1994,43, 89 (Engl. Transl.)].Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1995

Authors and Affiliations

 • O. A. Luk'yanov
  • 1
 • V. P. Gorelik
  • 1
 • O. S. Reshetova
  • 1
 • V. A. Tartakovsky
  • 1
 1. 1.N. D. Zelinsky Institute of Organic ChemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation

Personalised recommendations