Glass and Ceramics

, Volume 32, Issue 12, pp 838–839 | Cite as

Dry granulation of enamel fritt

 • Z. A. Muradova
 • V. P. Tret'yakov
 • B. I. Yakobson
 • S. V. Polyakov
 • A. V. Panyushkin
At the Enterprises and Institutes
 • 12 Downloads

Keywords

Polymer Enamel Fritt 

Literature cited

 1. 1.
  B. I. Yakobson, E. P. Zolot'ko, T. M. Kobeza, and V. P. Tret'yakov, Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost', No. 4 (1974).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1976

Authors and Affiliations

 • Z. A. Muradova
  • 1
 • V. P. Tret'yakov
  • 1
 • B. I. Yakobson
  • 1
 • S. V. Polyakov
  • 1
 • A. V. Panyushkin
  • 1
 1. 1.Dnepropetrovsk Metallurgical InstituteK. Liebknecht Lower-Dnieper Pipe PlantRussia

Personalised recommendations