Glass and Ceramics

, Volume 27, Issue 6, pp 342–344 | Cite as

Increasing the erosion stability of enamel coatings

 • P. A. Averchenko
 • V. M. Pleskach
 • A. D. Yurchenko
 • R. I. Kolesnik
Article
 • 10 Downloads

Keywords

Polymer Enamel Coating Erosion Stability 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  G. I. Belyaev and Yu. D. Barinov, Mashinostroenie, No. 1 (1962).Google Scholar
 2. 2.
  Kh. Lepikson and I. Kleis, Trudy Tallinskogo Politekhnicheskogo Instituta, Ser. A. No. 192 (1962).Google Scholar
 3. 3.
  P. A. Averchenko, V. M. Pleskach, and V. V. Tomilo, Zavodskaya Laboratoriya, No. 10 (1969).Google Scholar
 4. 4.
  K. Wellinger and H. Uetz. Aufbereitungstechnik, 4, No. 8 (1963).Google Scholar
 5. 5.
  V. N. Vinogradov and A. A. Antonov, Trudy Moskovskogo Instituta Neftekhimiskeckoi i Gazovoi Promyshlennosti, No. 46 (1964).Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1970

Authors and Affiliations

 • P. A. Averchenko
  • 1
 • V. M. Pleskach
  • 1
 • A. D. Yurchenko
  • 1
 • R. I. Kolesnik
  • 1
 1. 1.V. Ya. Chubar' Zaporozhk Machine Construction InstituteUSSR

Personalised recommendations