Journal of Applied Spectroscopy

, Volume 43, Issue 5, pp 1288–1292 | Cite as

Characteristics of a reflecting multibeam interferometer with anisotropic elements

 • M. I. Zakharov
 • V. D. Prilepskikh
Article
 • 8 Downloads

Keywords

Analytical Chemistry Molecular Structure Anisotropic Element Multibeam Interferometer 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  A. P. Voitovich, V. S. Kalinov, L. P. Runets, et al., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz.,46, No. 10, 1992 (1982).Google Scholar
 2. 2.
  M. A. Novikov, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Ser. Radiofiz.,13, 765 (1970).Google Scholar
 3. 3.
  USSR Inventor's Certificate No. 545877, “A multibeam interferometer,” F. V. Karpushko and G. V. Sinitsin, Byull. Izobret., No. 5 (1977).Google Scholar
 4. 4.
  USSR Inventor's Certificate No. 1032335, “Spectrometer,” M. I. Zakharov and V. D. Prilepskikh, Byull. Izobret., No. 28 (1983).Google Scholar
 5. 5.
  M. I. Zakharov and V. D. Prilepskikh, Abstracts of the Reports of the Ail-Union Conf. “Instruments and Methods of Spectroscopy” [in Russian], Novosibirsk (1979), pp. 24–26.Google Scholar
 6. 6.
  USSR Inventor's Certificate No. 945641, “A multibeam interferometer for spectral and polarization measurements,” M. I. Zakharov, Byull. Izobret., No. 27 (1982).Google Scholar
 7. 7.
  V. Ya. Molchanov and G. V. Skrotskii, Kvantovaya élektr., No. 4, 3 (1971).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1986

Authors and Affiliations

 • M. I. Zakharov
 • V. D. Prilepskikh

There are no affiliations available

Personalised recommendations