Journal of Applied Spectroscopy

, Volume 41, Issue 3, pp 994–997 | Cite as

Characteristics of a tunable dye laser with transverse pumping by a powerful nitrogen laser

 • S. N. Dorofeev
 • A. G. Klimashina
 • V. E. Mnuskin
 • A. N. Tokareva
 • V. A. Fëdorov
 • L. K. Denisov
Article
 • 17 Downloads

Keywords

Nitrogen Analytical Chemistry Molecular Structure Nitrogen Laser Powerful Nitrogen 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  V. I. Ishchenko, V. N. Lisitsin, and A. A. Chernenko, Kvantovaya Elektron.,2, No. 4, 830–832 (1975).Google Scholar
 2. 2.
  Yu. I. Bychkov, V. F. Losev, V. I. Revenko, et al., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Fiz., No. 7, 134–136 (1975).Google Scholar
 3. 3.
  I. M. Beterov, A. A. Chernenko, and A. V. Shishaev, Prib. Tekh. Eksp., No. 4, 234–235 (1978).Google Scholar
 4. 4.
  V. N. Bel'tyugov, V. I. Nalivaiko, A. I. Plekhanov, et al., Kvantovaya Elektron.,8, No. 6, 1382–1384 (1981).Google Scholar
 5. 5.
  A. V. Armichev, V. S. Aleinikov, and T. B. Fogel'son, Kvantovaya Elektron.,7, No. 5, 1037–1041 (1980).Google Scholar
 6. 6.
  M. A. Novikov and A. D. Tertyshnik, Kvantovaya Elekton.,2, No. 7, 1566–1568 (1975).Google Scholar
 7. 7.
  S. N. Dorofeev, N. A. Kozlov, A. G. Klimashina, et al., Zh. Prikl. Spektrosk.,35, No. 4, 612–617 (1981).Google Scholar
 8. 8.
  A. N. Zherikhin, V. S. Letokhov, V. I. Mishin, et al., Kvantovaya Elektron.,8, No. 6, 1340–1343 (1981).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1985

Authors and Affiliations

 • S. N. Dorofeev
 • A. G. Klimashina
 • V. E. Mnuskin
 • A. N. Tokareva
 • V. A. Fëdorov
 • L. K. Denisov

There are no affiliations available

Personalised recommendations