Journal of Applied Spectroscopy

, Volume 2, Issue 3, pp 177–178 | Cite as

Application of the plasmotron to the analysis of powder materials

 • L. V. Drutskaya
 • Zh. V. Shtipel'man
Brief Communications
 • 8 Downloads

Keywords

Analytical Chemistry Molecular Structure Powder Material 

References

 1. 1.
  Yu. K. Kvaratskheli, Zav. Lab., 26, 557, 1960; Trudy TsNIITMASh, no. 11, 1960.Google Scholar
 2. 2.
  F. A. Korolev and Yu. K. Kvaratskheli, Optika i Spektroskopiya, 10, 398, 1961.Google Scholar
 3. 3.
  E. E. Vainshtein, F. A. Korolev, and E. A. Savinova, Zh. Analit. Khim., 16, 532, 1961.Google Scholar

Copyright information

© The Faraday Press, Inc. 1966

Authors and Affiliations

 • L. V. Drutskaya
 • Zh. V. Shtipel'man

There are no affiliations available

Personalised recommendations