Journal of Applied Spectroscopy

, Volume 17, Issue 6, pp 1584–1587 | Cite as

Spectral luminescence investigation of the degree of polymerization of phosphate glasses

 • M. B. Rzhevskii
 • M. I. Kuz'menkov
 • V. V. Pechkovskii
 • S. V. Plyshevskii
Article
 • 19 Downloads

Keywords

Polymerization Phosphate Analytical Chemistry Molecular Structure Phosphate Glass 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  N. M. Bobkova, Author's Abstract of Ph. D. Dissertation [in Russian], Minsk (1969).Google Scholar
 2. 2.
  J. Griffith and van Wazer, Am. Chem. Soc.,79, 509 (1957).Google Scholar
 3. 3.
  V. V. Gerasimov, L. N. Kuznetsov-Fetisov, E. V. Kuznetsov, and T. B. Shakhmina, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorgan, Mater.,5, 1062 (1959).Google Scholar
 4. 4.
  M. B. Rzhevskii, in: Vitreous Systems and New Glasses Based on These Systems [in Russian], Izd-vo TsNIITÉSTROM, Moscow (1971), p 283.Google Scholar
 5. 5.
  G. M. Gaevoi, M. E. Zhabotinskii, Yu. I. Krasilov, Yu. P. Rudnitskii, G. V. Éllert, and V. A. Kizel', Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorgan. Mater.,5, 691 (1969).Google Scholar
 6. 6.
  G. Rowson, Inorganic Vitreous Systems [Russian translation], Mir, Moscow (1970), p. 176.Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1974

Authors and Affiliations

 • M. B. Rzhevskii
 • M. I. Kuz'menkov
 • V. V. Pechkovskii
 • S. V. Plyshevskii

There are no affiliations available

Personalised recommendations