Journal of Applied Spectroscopy

, Volume 12, Issue 4, pp 492–494 | Cite as

On the polarization structure of laser radiation reflected by an aqueous medium

 • P. Ya. Ganich
 • A. P. Ivanov
Article
 • 9 Downloads

Keywords

Radiation Analytical Chemistry Molecular Structure Laser Radiation Aqueous Medium 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  A. B. Shupyatskii, V. I. Shlyakhov, V. V. Kravets, and A. E. Tyabotov, Meterorologiya i Gidrologiya, No. 2, 104 (1967).Google Scholar
 2. 2.
  A. E. Tyabotov, V. I. Shlyakhov, A. B. Shupyatskii, Izv.Akad.Nauk SSSR, Fiz.Atmosfery i Okeana,5, 192 (1969).Google Scholar
 3. 3.
  M. V. Kabanov, B. A. Savel'ev, and I. V. Samokhvalov, Izv.Akad.Nauk SSSR, Fiz.Atmosfery i Okeana,4, 1116 (1968).Google Scholar
 4. 4.
  G. D. Gilbert and J. T. Pernicka, Appl.Optics,6, 741 (1967).Google Scholar
 5. 5.
  A. P. Ivanov and P. Ya. Ganich, Okeanologiya,8, 960 (1968).Google Scholar
 6. 6.
  A. P. Ivanov, Izv.Akad.Nauk SSSR, Fiz.Atmosfery i Okeana,4, 341 (1968).Google Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1973

Authors and Affiliations

 • P. Ya. Ganich
 • A. P. Ivanov

There are no affiliations available

Personalised recommendations