Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 22, Issue 6, pp 747–748 | Cite as

Preparation of a protein hydrolysate from tomato seed meal

 • D. A. Khashimov
 • Kh. G. Alimov
 • B. D. Dzhalilov
 • É. F. Redina
 • P. Kh. Yuldashev
Brief Communications

Keywords

Glutamic Acid Aspartic Acid Isoleucine Protein Hydrolysate Total Amino Acid 

Literature cited

 1. 1.
  Ya. M. Gol'denberg, Konservnnaya i Oboshchesushil'naya Promst., 1 (1968).Google Scholar
 2. 2.
  M. T. Turakhodzhaev, R. A. Alibekova, S. R. Rakhmetova, L. P. Zubkova, and T. T. Zakirov, Khim. Prir. Soedin., 829 (1979).Google Scholar
 3. 3.
  A. D. Neklyudov and S. A. Navashin, Prikl. Biokhim. Mikrobiol.,1, 3 (1985).Google Scholar
 4. 4.
  J. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 4th edn. (1958).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1987

Authors and Affiliations

 • D. A. Khashimov
 • Kh. G. Alimov
 • B. D. Dzhalilov
 • É. F. Redina
 • P. Kh. Yuldashev

There are no affiliations available

Personalised recommendations