Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 18, Issue 2, pp 234–235 | Cite as

Flavonoids ofOnonis leiosperma

 • V. N. Kovalev
Brief Communications

Keywords

Kaempferol Caustic Soda Hyperoside Hydroxyflavone Acetoxy Group 

Literature cited

 1. 1.
  V. N. Kovalev, M. I. Borisov, V. N. Spiridonov, I. P. Kovalev, and V. G. Gordienko, Khim. Prir. Soedin., 104 (1976).Google Scholar
 2. 2.
  V. M. Kovalev, Farm. Zh., 93 (1975).Google Scholar
 3. 3.
  M. F. Denikeeva, V. I. Litvinenko, and L. I. Borodin, Khim. Prir. Soedin., 534 (1965).Google Scholar
 4. 4.
  A. L. Kazakov, Khim. Prir. Soedin., 415 (1977).Google Scholar
 5. 5.
  M. M. Mukhamed'yarova and T. K. Chumbalov, Khim. Prir. Soedin., 853 (1979).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1983

Authors and Affiliations

 • V. N. Kovalev

There are no affiliations available

Personalised recommendations