Chemistry of Natural Compounds

, Volume 20, Issue 3, pp 363–363 | Cite as

Deacetyltadzhikorin fromFerula tadshikorum

 • N. V. Beselovskaya
 • Yu. E. Sklyar
Brief Communications
 • 26 Downloads

Keywords

Organic Chemistry 

Literature cited

 1. 1.
  M. E. Perel'son, V. V. Vandyshev, Yu. E. Sklyar, K. Vezhkovska-Renke, N. V. Veselovskaya, and M. G. Pimenov, Khim. Prir. Soedin., 593 (1976).Google Scholar
 2. 2.
  I. A. Kir'yanova, Yu. E. Sklyar, M. G. Pimenov, and Yu. V. Baranova, Khim. Prir. Soedin., 573 (1979).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1984

Authors and Affiliations

 • N. V. Beselovskaya
 • Yu. E. Sklyar

There are no affiliations available

Personalised recommendations