Chemistry of Natural Compounds

, Volume 15, Issue 2, pp 206–206 | Cite as

Formation of gypsogenic acid on the hydrolysis of gypsogenin glycosides

 • Zh. M. Putieva
 • E. S. Kondratenko
 • N. K. Abubakirov
Brief Communications
 • 38 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Glycoside Gypsogenin Gypsogenic Acid 

Literature cited

 1. 1.
  A. Ya. Khorlin, Yu. S. Ovodov, N. K. Kochetov, Zh. Obshch. Khim.,32, 782 (1962).Google Scholar
 2. 2.
  V. N. Luchanskaya, E. S. Kondratenko, and N. K. Abubakirov, Khim. Prir. Soedin., 434 (1970).Google Scholar
 3. 3.
  V. N. Belous, and A. A. Ryabinin, Khim. Prir. Soedin., 95 (1967).Google Scholar
 4. 4.
  Zh. M. Putieva, E. S. Kondratenko, and N. K. Abubakirov, Khim. Prir. Soedin., 104 (1974).Google Scholar
 5. 5.
  Zh. M. Putieva, L. G. Mzhel'skaya, T. T. Gorovits, E. S. Kondratenko, and N. K. Abubakirov, Khim. Prir. Soedin., 177 (1975).Google Scholar
 6. 6.
  M. B. Gorovits, F. S. Khristulas, and N. K. Abubakirov, Zh. Obshch. Khim.,31, 1381 (1961).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1979

Authors and Affiliations

 • Zh. M. Putieva
 • E. S. Kondratenko
 • N. K. Abubakirov

There are no affiliations available

Personalised recommendations