Chemistry of Natural Compounds

, Volume 10, Issue 5, pp 680–681 | Cite as

Isocynaroside — A new flavone glycoside from Sonchus arvensis

 • V. G. Bondarenko
 • V. I. Glyzin
 • A. I. Ban'kovskii
 • V. L. Shelyuto
Brief Communications
 • 61 Downloads

Keywords

Flavonoid Glycoside CH3OH Furan Flavone 

Literature cited

 1. 1.
  V. G. Bondarenko, V. I. Glyzin, and V. L. Shelyuto, Khim. Prirodn. Soedin., 554 (1973).Google Scholar
 2. 2.
  I. P. Kovalev and V. I. Litvinenko, Khim. Prirodn. Soedin., 233 (1965).Google Scholar
 3. 3.
  Z. P. Pakudina, V. B. Leont'ev, F. G. Kamaev, and A. S. Sadykov, Khim. Prirodn. Soedin., 555 (1970).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1976

Authors and Affiliations

 • V. G. Bondarenko
 • V. I. Glyzin
 • A. I. Ban'kovskii
 • V. L. Shelyuto

There are no affiliations available

Personalised recommendations