Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 10, Issue 3, pp 413–414 | Cite as

Triterpene glycosides of Clematis songarica

 • V. V. Krokhmalyuk
 • Z. I. Boshko
 • P. K. Kintya
 • V. Ya. Chirva
Brief Communications

Keywords

Glycoside Monosaccharide Saponin Arabinose Rhamnose 

Literature cited

 1. 1.
  N. K. Kochetkov, A. J. Khorlin, and V. G. Chirva, Tetrahedron Lett., 2201 (1965).Google Scholar
 2. 2.
  V. Ya. Chirva, A. I. Usov, and V. P. Konyukhov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2336 (1968).Google Scholar
 3. 3.
  V. Ya. Chirva, A. I. Usov, and V. P. Konyukhov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 2541 (1968).Google Scholar
 4. 4.
  V. Ya. Chirva, P. K. Kintya, and V. N. Mel'nikov, Khim. Prirodn. Sodein., 297 (1971).Google Scholar
 5. 5.
  V. N. Mel'nikov, Yu. B. Kal'yan, G. E. Dekanocidze, and V. Ya. Chirva, Khim. Prirodn. Soedin., 256 (1974).Google Scholar
 6. 6.
  V. Ya. Chirva, P. K. Kintya, and V. N. Mel'nikov, Khim. Prirodn. Soedin., 472 (1973).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1975

Authors and Affiliations

 • V. V. Krokhmalyuk
 • Z. I. Boshko
 • P. K. Kintya
 • V. Ya. Chirva

There are no affiliations available

Personalised recommendations