Chemistry of Natural Compounds

, Volume 9, Issue 2, pp 223–228 | Cite as

Structure of the product of the acid hydrolysis of sibiromycin

 • A. S. Mezentsev
 • L. M. Rubasheva
 • V. V. Kulyaeva
 • M. G. Brazhnikova
 • O. S. Anisimova
 • T. F. Vlasova
 • Yu. N. Sheinker
Article

Summary

1. The acid hydrolysis of the dimethyl ether of the “product of acid hydrolysis” of the antitumoral antibiotic sibiromycin forms 4-(prop-1-enyl)pyrrole-2-carboxaldehyde and 3,6-dimethoxy-5-methyl-anthranilic acid.

2. The “product of acid hydrolysis” of sibiromycin is a derivative of pyrrolo-1,4-benzodiazepine.

Keywords

Acetic Anhydride Dimethyl Ether Diazomethane Anthranilic Acid Monomethyl Ether 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  A. S. Mezentsev, N. V. Konstantinova, V. V. Kulyaeva, I. V. Tolstykh, and M. G. Brazhnikova, Antibiotiki,1, 3 (1971).Google Scholar
 2. 2.
  A. S. Mezentsev, V. V. Kulyaeva, L. M. Rubasheva, M. G. Brazhnikova, O. S. Anisimova, T. F. Vlasova, and Yu. N. Sheinker, Khim. Prirodn. Soedin., 650 (1971).Google Scholar
 3. 3.
  Yu. A. Zhdanov and V. I. Minkin, Correlation Analysis [in Russian], Rostov (1966), p. 411.Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1975

Authors and Affiliations

 • A. S. Mezentsev
 • L. M. Rubasheva
 • V. V. Kulyaeva
 • M. G. Brazhnikova
 • O. S. Anisimova
 • T. F. Vlasova
 • Yu. N. Sheinker

There are no affiliations available

Personalised recommendations