Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 29, Issue 10, pp 1232–1233 | Cite as

Reaction of o-aminophenyldiphenylmethanol with α-acetylenic ketone

 • T. P. Kosulina
 • E. V. Gromachevskaya
 • V. G. Kul'nevich
Letters to the Editor
 • 24 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Ketone 

References

 1. 1.
  A. S. Nakhmanovich and V. N. Elokhina, Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 3, 291 (1987).Google Scholar
 2. 2.
  E. V. Gromachevskaya, V. G. Kul'nevich, T. P. Kosulina, and V. S. Pustovarov, Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 6, 842 (1988).Google Scholar
 3. 3.
  E. V. Gromachevskaya, T. P. Kosulina, V. G. Kul'nevich, Yu. Yu. Samitov, A. I. Khoyarov, and V. T. Dubonosov, Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 1, 101 (1990).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1994

Authors and Affiliations

 • T. P. Kosulina
  • 1
 • E. V. Gromachevskaya
  • 1
 • V. G. Kul'nevich
  • 1
 1. 1.Krasnodar Polytechnical InstituteKrasnodar

Personalised recommendations