Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 28, Issue 3, pp 355–356 | Cite as

Fulgides based on 1,3-dimethyl-2-formylindole and 1,3-dimethyl-2-acetylindole

 • I. Yu. Grishin
 • Yu. M. Chunaev
 • N. M. Przhiyalgovskaya
 • A. V. Metelitsa
Letters to the Editor

Keywords

Organic Chemistry 

Literature cited

 1. 1.
  I. Yu. Grishin, N. M. Przhiyalgovskaya, Yu. M. Chunaev, V. F. Mandzhikov, L. N. Kurkovskaya, and N. N. Suvorov, Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 7, 907 (1989).Google Scholar
 2. 2.
  I. Yu. Grishin, Yu. M. Chunaev, N. M. Przhiyalgovskaya, L. N. Kurkovskaya, and V. F. Mandzhikov, Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 6, 856 (1989).Google Scholar
 3. 3.
  N. M. Przhijalgovskaja, I. Yu. Grishin, and Yu. M. Chunaev, in: Abstrcts, 32nd IUPAC Congress, Stockholm (1989), p. 213.Google Scholar
 4. 4.
  H.-D. Ilge and H. Schütze, J. Prakt. Chem., 126, No. 6, 863 (1984).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1992

Authors and Affiliations

 • I. Yu. Grishin
  • 1
 • Yu. M. Chunaev
  • 1
 • N. M. Przhiyalgovskaya
  • 1
 • A. V. Metelitsa
  • 1
 1. 1.D. I. Mendeleev Chemical and Technological InstituteMoscow

Personalised recommendations