Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 24, Issue 4, pp 467–467 | Cite as

Alkylation of the 2H-5-nitro-2-acetonyl-4,6-dimethoxypyrimidine anion

 • G. Ya. Remennikov
 • V. M. Cherkasov
 • V. V. Pirozhenko
Letters to the Editor
 • 19 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Alkylation Dimethoxypyrimidine 

Literature Cited

 1. 1.
  A. L. Weis and H. C. van der Plas, Heterocycles, 24, 1433 (1986).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1988

Authors and Affiliations

 • G. Ya. Remennikov
  • 1
 • V. M. Cherkasov
  • 1
 • V. V. Pirozhenko
  • 1
 1. 1.Institute of Organic ChemistryAcademy of Sciences of the Ukrainian SSRKiev

Personalised recommendations