Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 22, Issue 10, pp 1158–1158 | Cite as

Photodimerization of 2,6-diphenyl-4-(5-bromofuryl-2)-pyrylium and pyridinium perchlorates

 • V. M. Feigel'man
 • Ya. R. Tumyanskii
 • V. N. Novikov
 • M. I. Knyazhanskii
Letters to the Editor
 • 27 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Pyridinium Perchlorate Pyrylium Pyridinium Perchlorate 

Literature Cited

 1. 1.
  G. N. Dorofeenko, Z. N. Nazarova, and V. N., Novikov, Zh. Obshch. Khim., 34, 3918 (1964).Google Scholar
 2. 2.
  G. N. Dorofeenko, E. I. Sadekova, and E. V. Kuznetsov, Preparative Chemistry of Pyrylium Salts [in Russian], Rostov State Univ. Press, Rostov-on-Don (1972).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1987

Authors and Affiliations

 • V. M. Feigel'man
  • 1
 • Ya. R. Tumyanskii
  • 1
 • V. N. Novikov
  • 1
 • M. I. Knyazhanskii
  • 1
 1. 1.Scientific Research Institute for Physical and Organic ChemistryM. A. Suslov Rostov State UniversityRostov-on-Don

Personalised recommendations