Advertisement

Spectrophotometric determination of titanium(IV) with 1-phenyl-2-methyl-3-hydroxy-4-pyridone

 • V. Vojković
 • B. Tamhina
 • M. J. Herak
Short Communications

Spektralphotometrische Bestimmung von Titan(IV) mit 1-Phenyl-2-methyl-3-hydroxy-4-pyridon

Best. von Titan(IV) mit l-Phenyl-2-methyl-3-hydroxy-4-pyridon Spektralphotometrie 

Reference

 1. 1.
  Tamhina, B., Jakopčić, K., Zorko, F., Herak, M. J.: J. Inorg. Nucl. Chem. 36, 1855 (1974)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1977

Authors and Affiliations

 • V. Vojković
  • 1
 • B. Tamhina
  • 1
 • M. J. Herak
  • 1
 1. 1.Lab. of Anal. Chem., Fac. of ScienceUniversity of ZagrebZagrebYugoslavia

Personalised recommendations