Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie

, Volume 270, Issue 3, pp 205–206 | Cite as

Determination of extraction constants of tellurium pyrasolindithiocarbaminates

 • A. I. Busev
 • V. M. Byrko
 • N. L. Dobychina
 • M. B. Polinskaja
Short Communications
 • 13 Downloads

Bestimmung der Extraktionskonstanten von Tellurpyrasolindithiocarbaminaten

Best. der Extraktionskonstanten von Tellurpyrasolindithiocarbaminat, Austausch mit Pb 

References

 1. 1.
  Alekseeva, L. A., Muraschova, V. I., Bakunina, L. I., Skripchuk, V. G.: Zavodsk. Laborat. 37, 11 (1971)Google Scholar
 2. 2.
  Bode, H.: Z. Anorg. Allg. Chem. 289, 207 (1957)Google Scholar
 3. 3.
  Busev, A. I., Byrko, V. M., Choang Kim Jjen, Kvesitadze, A. G.: Ž. Anal. Chim. 26, 2069 (1971)Google Scholar
 4. 4.
  Busev, A. I., Byrko, V. M., Polinskaja, M. B.: Anal. Letters 5 (8), 553 (1972)Google Scholar
 5. 5.
  Foss, O.: Acta Chem. Scand. 3, 435 (1949)Google Scholar
 6. 6.
  Panasuk, V. M.: The Chemical Analysis of Glass and Sstook Materials, Isd. lit. po stroitelstvu., p. 217 (1971)Google Scholar
 7. 7.
  Stary, J., Kratzer, K.: Anal. Chim. Acta 40, 93 (1968)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1974

Authors and Affiliations

 • A. I. Busev
  • 1
 • V. M. Byrko
  • 1
 • N. L. Dobychina
  • 1
 • M. B. Polinskaja
  • 1
 1. 1.Lomonosov UniversityMoscowUSSR

Personalised recommendations