Advertisement

Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie

, Volume 270, Issue 3, pp 205–206 | Cite as

Determination of extraction constants of tellurium pyrasolindithiocarbaminates

 • A. I. Busev
 • V. M. Byrko
 • N. L. Dobychina
 • M. B. Polinskaja
Short Communications

Bestimmung der Extraktionskonstanten von Tellurpyrasolindithiocarbaminaten

Best. der Extraktionskonstanten von Tellurpyrasolindithiocarbaminat, Austausch mit Pb 

References

 1. 1.
  Alekseeva, L. A., Muraschova, V. I., Bakunina, L. I., Skripchuk, V. G.: Zavodsk. Laborat. 37, 11 (1971)Google Scholar
 2. 2.
  Bode, H.: Z. Anorg. Allg. Chem. 289, 207 (1957)Google Scholar
 3. 3.
  Busev, A. I., Byrko, V. M., Choang Kim Jjen, Kvesitadze, A. G.: Ž. Anal. Chim. 26, 2069 (1971)Google Scholar
 4. 4.
  Busev, A. I., Byrko, V. M., Polinskaja, M. B.: Anal. Letters 5 (8), 553 (1972)Google Scholar
 5. 5.
  Foss, O.: Acta Chem. Scand. 3, 435 (1949)Google Scholar
 6. 6.
  Panasuk, V. M.: The Chemical Analysis of Glass and Sstook Materials, Isd. lit. po stroitelstvu., p. 217 (1971)Google Scholar
 7. 7.
  Stary, J., Kratzer, K.: Anal. Chim. Acta 40, 93 (1968)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1974

Authors and Affiliations

 • A. I. Busev
  • 1
 • V. M. Byrko
  • 1
 • N. L. Dobychina
  • 1
 • M. B. Polinskaja
  • 1
 1. 1.Lomonosov UniversityMoscowUSSR

Personalised recommendations