Skip to main content

Evaluation of fenitrothion toxicity to Rana temporaria L.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 1. Bogdanik T (1963) Cybernetyczna analiza odczynów białokrwinkowych. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa (in Polish)

 2. Byrdy S, Górecki K, Łaszcz E (1976) Pestycydy. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśene Warszawa (in Polish)

 3. Edery H, Schatzberg-Porath G (1969) Studies on the effect of organophosphorus insecticides on amphibians. Arch Int Pharmacodyn 124: 212–222

  Google Scholar 

 4. Gaines T B (1969) Acute toxicity of pesticides. Toxicol Appl Pharmacol 14: 515–534

  Google Scholar 

 5. Grűn G, Sadek H, Clausing P (1982) Bewertung der acuten Toxizitat von Pflanzenschutzmitteln fűr Vogel in Beize hung zu moglichen Nebenwirkungen in Freiland. Nachr BL Pflanzenschutz DDR 36: 127–130

  Google Scholar 

 6. Gromysz-Kałkowska K, Szubartowska E (1986) Changes in the blood of Rana temporaria L. after different doses of trichlorfon. Folia Biol (Kraków) 1: 21–33

  Google Scholar 

 7. Gromysz-Kałkowska K, Szubartowska E (1992) Blood morphology in quails after poisoning with fenitrothion. Comp Biochem Physiol 101: 263–267

  Google Scholar 

 8. Gromysz-Kałkowska K, Szubartowska E, Sulikowska J (1981) Effect of the pesticide trichlorfon on the picture of peripheral blood in two breeds of quail. Folia Biol (Kraków) 229: 185–200

  Google Scholar 

 9. Jeske J (1955) Farmakologiczne metody badania leków. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa (in Polish)

 10. Juszkiewicz T (1966) Kolorymetryczna metoda oznaczania esterazy cholinowej w materiale biologicznym. Medycyna Weterynaryjna 22: 303–306

  Google Scholar 

 11. Kagan J C (1977) Toksikołogia fosforoorganiczeskich pesticidov. Medicina Moskwa (in Russian)

 12. Kossakowski S (1974) Mechanizm działania pestycydów fosforoorganicznych na organizm zwierząt. I. Unieczynnianie cholinesteraz w zatruciach pestycydami fosforoorganicznymi. Medycyna Weterynaryjna 30: 400–403 (in Polish)

  Google Scholar 

 13. Mandal A, Lahiri P (1985) Hematological responses to sumithion (Fenitrothion) in the blue-rock pigeon Columbia livia Gmelin. Indian J Exp Biol 23: 702–705

  Google Scholar 

 14. Natt M P, Herrick C A (1952) A new blood diluent for counting the erythrocytes and leucocytes of the chicken. Poult Sci 31: 735–738

  Google Scholar 

 15. Oktaba W, Niedokos E (1980) Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa (in Polish)

 16. Pinkiewicz E (1971) Podstawowe badania laboratoryjne w chorobach zwierząt. Pańsstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa (in Polish)

 17. Przeździecki Z (1976) Biologiczne przemiany substancji toksycznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa (in Polish)

 18. Rusiecki W (1973) Toksykologia środków ochrony roślin. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa (in Polish)

 19. Stankiewicz W (1973) Hematologia weterynaryjna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa (in Polish)

 20. Szubartowska E (1990) Changes in the blood of Rana temporaria L. after different doses of Ekatin. Annales Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

 21. Szubartowska E, Szember W, Modrzejewski E (1983) Aktywność esterazy cholinowej i wartości wskaźników hematologicznych u żab w warunkach ostrej i przewlekłej intoksykacji trichlorfonem. Postępy Zoologii, Mat inf na XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Katowice (in Polish)

 22. Wintrobe M M (1956) Clinical hematology. Lea and Febiger Philadelphia

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Gromysz-Kałkowska, K., Szubartowska, E. Evaluation of fenitrothion toxicity to Rana temporaria L.. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 50, 116–124 (1993). https://doi.org/10.1007/BF00196549

Download citation

Keywords

 • Toxicity
 • Waste Water
 • Water Management
 • Water Pollution
 • Fenitrothion