Advertisement

Vegetatio

, Volume 93, Issue 2, pp 101–108 | Cite as

Forest dieback in Czechoslovakia

 • J. Kubíková
Article

Abstract

The article reviews the literature dealing with levels of air pollution in Central Europe and Czechoslovakia particulary in connection with the rate of forest damage and dieback since the fifties. To date 57 percent of forests on an area of 15.000 square km are damaged in Czech republic and more than 40.000 ha of dead Norway spruce forest had to be cut out. Deforested hills are vegetated mostly by Calamagrostis villosa only. The reforestation faces many obstacles of which the change of mezoclimate, the acidification and intoxication of the soil, the disappearance of mycorrhizal fungi and pressure of consumers may be named.

Keywords

Air pollution Forest decline Ecosystem disturbance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Anonymous 1989. Stav a vývoj životního prostředí v Československu. Praha.Google Scholar
 2. Ehrendorfer, F. 1973. Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Stuttgart.Google Scholar
 3. Fiala, K., Jakrlová, J. & Zelená, V. 1989. Biomass partitioning in two Calamagrostis villosa stands on deforested sites. Folia. Geobot. et Phytotax. Praha 24: 207–210.Google Scholar
 4. Holub, Z. & Ostrolucká, M.G. 1988. To the question of direct influence of acid rains on the function of pollen of forest trees. Ekológia (ČSSR). Bratislava 7: 271–279.Google Scholar
 5. Kaleta, J. 1988. Influence of immissions from iron-mines on forest ecosystems. Ekológia (ČSSR). Bratislava 7: 213–223.Google Scholar
 6. Krečmer, V. 1986. Economické hodnocení lesního fondu jako nositele hydrických funkcí a jejich národohospodářská efektivnost. Vodní hospodářství, ser. A. Praha. 36(2).Google Scholar
 7. Krešl, J. & Krečmer, V. 1985. Lesnické meliorace a ochrana vody, vodního režimu a půdy. Vodní hospodářství, ser. A. Praha. 35(1).Google Scholar
 8. Křeček, J. & Krečmer, V. 1980. Hydrologické aspekty přeměny lesů v důsledku působení imisí. Vodní hospodářství, ser. A Praha (30(12), 31(3).Google Scholar
 9. Krix, K. (ed.) 1983. Vliv imisí na chráněná území. Reprint of a seminar of ČSVTS, Společnost lesmická. Praha.Google Scholar
 10. Kuncová, J. (ed.) 1989. Ochrana přírody v imisně poškozených oblastech. Severočeskou přírodou. Litoměřice 22: 1–60.Google Scholar
 11. Langkramer, O. & Lettl, A. 1982. Influence of atmospheric pollution on soil biotic component of Norway spruce stands. Zbl. Mikrobiol. 137: 180–196.Google Scholar
 12. Lokvenc, T. & Štursa, J. 1985. Vliv podmínek prostředí na fruktifikaci kosodřeviny (Pinus mugo Turra) v roce 1981. Opera corcontica, Vrchlabí. 22: 121–138.Google Scholar
 13. Materna, J. & Mejstřik, V. 1987. Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným ovzduším. Praha.Google Scholar
 14. Peřina, V. ed., 1984. Obnova a pěstování lesních porostů v oblastech postižených průmyslovými imisemi. Praha.Google Scholar
 15. Peřina, V. ed., 1987. Stav a vývoj lesů ČSSR. Sborník ČSAZ. Praha 113.Google Scholar
 16. Peřina, V. & Tesař, V. 1983. Hospodářská opatření v lesích s nastupujícím vlivem imisí. Lesnická práce. Praha 62(3).Google Scholar
 17. Příhoda, A. & Jančarík, V. 1988. Tracheomykózy dubů. TEI, Výzk. úst. lesn. hosp. mysl., Praha No. 1.Google Scholar
 18. Růžička, V. 1989. Stav a vývoj bukových lesů pod vlivem imisí v Krkonoších. Thesis, Charles University. Praha.Google Scholar
 19. Samek, V. 1985. Les a imise z hlediska ekologického. VÚVTR. Praha.Google Scholar
 20. Samek, V. 1988. Expanse třtiny chloupkaté v imisních oblastech hor. Živa. Praha 36: 45–46.Google Scholar
 21. Schulze, E.-D., Lange, O.L. & Oren, Ram (eds) 1989. Air pollution and forest decline. A study with Norway spruce on acid soils. Ecological Studies, 77.Google Scholar
 22. Vacek, S. 1981. Kavalita fruktifikace autochtonní horské smrčiny v Krkonoších. Práce VÚLHM. Praha. 59: 135–154.Google Scholar
 23. Vacek, S. & Jurásek, A. 1986. Fruktifikace bukových porostů pod vlivem imisí. Opera corcontica. Vrchlabí. 23: 111–141.Google Scholar
 24. Vosátka, M., Cudlín, P. & Mejstřík, V. 1987. VA mycorrhiza in stands of Sorbus aucuparia on sites disturbed by emissions. In: Sylvia, D.M., Hung, L.L., Graham, J.H., Mycorrhizae in the next decade-practical applications and research priorities. Gainesville, Florida.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1991

Authors and Affiliations

 • J. Kubíková
  • 1
 1. 1.Department of BotanyCharles UniversityPraha 2Czechoslovakia

Personalised recommendations