Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 6, pp 22–23 | Cite as

rechten en plichten

  • Willemijn ScholtenEmail author
rechten en plichten

Nieuwe wetgeving dwang

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ (zie ook de rubriek Gesignaleerd in dit nummer). Met de nieuwe wetgeving gaat vrijwel het gehele regime van het gedwongen behandelen van psychiatrisch patiënten op de schop.

Kiezen

Belangrijk is dat er straks twee (of eigenlijk drie) wettelijke regimes van toepassing zijn op het gedwongen opnemen en/of behandelen van patiënten, en dat die wetten in principe niet gelijktijdig kunnen worden toegepast. Geregeld zullen behandelaren daarom keuzes moeten maken, ook als een dergelijke keuze medisch gezien twijfelachtig is. Patiënten met een psychische aandoening, zoals een ernstige depressie of schizofrenie, die gedwongen behandeld moeten worden, vallen straks onder de Wet Verplichte GGZ. Echter, patiënten met een verstandelijke beperking of met dementie die gedwongen behandeld moeten worden,...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations