Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 6, pp 6–7 | Cite as

Nieuws uit de wetenschap

  • Marieke HesselingEmail author
  • Ilse Wielaard
nieuws
  • 12 Downloads

Wil jij ook succesvol ouder worden?

In het proefschrift How Tough Times Become Good Times stelt onderzoeker Almar Kok dat de term successful aging verwijst naar veroudering waarbij er geen of nauwelijks sprake is van een achteruitgang in het mentale, lichamelijke en sociale functioneren. 1 Voor zijn studie spitte Kok door grote hoeveelheden data, verzameld over een periode van 16 jaar, van in totaal 2185 onderzoeksdeelnemers (leeftijd 55-85 jaar). De promotie is onderdeel van de Longitudinal Aging Study Amsterdam(LASA), een langlopende bevolkingsstudie. Kok keek naar verschillende indicatoren van veroudering, zoals het cognitief functioneren, depressieve symptomen, sociale participatie en functionele beperkingen. Uitkomsten: 45 procent van de vrouwen en 58 procent van de mannen 'verouderde succesvol' op tenminste 6 van de 9 indicatoren. Een lager opleidingsniveau, een lager beroepsniveau en een lager inkomen hielden verband met 'minder succesvolle veroudering'. Sommige ouderen met een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations