Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 6, pp 13–13 | Cite as

'Koters eruit, ga maar bij de therapeut wonen!'

  • Loulou BetheEmail author
  • Marit Lourens
column
  • 24 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.MST-CAN therapeuten bij de ViersprongAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations