Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 5, pp 20–21 | Cite as

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

  • Diederik de RooijEmail author
rechten en plichten
  • 2 Downloads

Aansprakelijkheid

In Frankrijk vindt momenteel een strafrechtelijk proces plaats tegen Orange, het voormalige France Telecom. Het bedrijf wordt verweten dat de werksfeer bij France Telecom zo slecht was dat tientallen medewerkers zelfmoord pleegden. Het is een interessante ontwikkeling dat 'de vermeende veroorzaker' van een psychiatrische aandoening of suïcidaliteit, hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Zo werden De Staat der Nederlanden en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onlangs aansprakelijk gesteld voor de psychische ziekte die iemand naar eigen zeggen als gevolg van de aardbevingen in Groningen had ontwikkeld.

Strafrechtelijke procedure

Tussen de Franse en Nederlandse zaak bestaat wel een belangrijk verschil. Waar in Frankrijk sprake is van een strafrechtelijke procedure, is in Nederland sprake van een civielrechtelijke zaak. Een strafrechtelijke procedure heeft als doel het bestraffen voor een gepleegd misdrijf, door leedtoevoeging aan het slachtoffer. Hierdoor hoopt...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations