Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 14–15 | Cite as

Juridische kwesties en tips voor de praktijk

  • Diederik de Rooy
rechten en plichten

Samenvatting

Al enige tijd is er een wetsvoorstel in behandeling om zorgverzekeraars inzage te geven in patiëntendossiers van ongecontracteerde zorgaanbieders. Dit wetsvoorstel is onlangs plenair behandeld in de Eerste Kamer. De Kamer heeft de goedkeuring van nog even uitgesteld, maar het ziet ernaar uit dat het in enige vorm wordt aangenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Diederik de Rooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations