Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 57–57 | Cite as

Transformeren is een zaak van lange adem

  • Mattias Gijsbertsen
column beleid

Samenvatting

De voortvarendheid en het enthousiasme waarmee gemeenten de afgelopen jaren nieuwe taken in het sociaal domein hebben opgepakt verdient grote lof.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mattias Gijsbertsen
    • 1
  1. 1.Wethouder gemeente Groningen Voorzitter Sociale Pijler G40

Personalised recommendations