Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 2–2 | Cite as

80 jaar Sociaal Bestek!

  • Maarten van de Beek
Redactioneel
  • 85 Downloads

Samenvatting

Waar moet je dan beginnen? Ik heb persoonlijk in ieder geval deze 80 jaar niet volledig meegemaakt, maar zie wel één van de belangrijkste bewegingen in die 80 jaar in de sociale zekerheid terugkomen: de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving.

Waar moet je dan beginnen? Ik heb persoonlijk in ieder geval deze 80 jaar niet volledig meegemaakt, maar zie wel één van de belangrijkste bewegingen in die 80 jaar in de sociale zekerheid terugkomen: de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Meedoen naar vermogen, inclusieve arbeidsmarkt en eigen kracht zijn zomaar een paar begrippen die de laatste jaren steeds meer en dwingender aanwezig zijn. De (rijks)overheid heeft zich dan ook behoorlijk terug getrokken in het zorgen voor de burger. Van de burger wordt verwacht dat die het zelf doet of in ieder geval binnen zijn eigen netwerk oplost. Dat lukt alleen niet altijd. Dat zien we terug in de artikelen in Sociaal Bestek. Zeker waar het gaat om armoede en schulden, het thema van deze jubileumeditie.

Armoede en schulden is een onderwerp waar steeds meer partijen mee bezig zijn. Van gemeenten tot incassobedrijven, van woningbouwcorporaties tot zorgverzekeraars. Gelukkig zitten de meeste partijen op één lijn als het gaat om het voorkomen van schulden. De urgentie is dan ook volop aanwezig. Zeker als je leest dat één op de vijf Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft, of een risico daarop. Tamara Madern en Nadja Jungmann beginnen hun artikel hiermee. Dit cijfer is niet nieuw, maar toont wel de noodzaak van een gezamenlijke aanpak. Schulden komen doorgaans ook niet alleen, maar gaan gepaard met vele verschillende maatschappelijke problemen. Het oplossen van de schuld is dan ook niet het enige, de integrale aanpak is en blijft noodzakelijk. Het voorkomen van schulden is echter nog veel belangrijker dan het oplossen. De preventie aanpak krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Op het congres Armoede en Schulden Doorgrond van 3 april organiseert Sociaal Bestek dan ook een workshop vroegsignalering. Deze workshop wordt gegeven door de gemeente Nijmegen. Nijmegen is de trekker van een intergemeentelijke overleggroep die zich richt op het delen van ervaringen rondom vroegsignalering. Deze groep organiseert samen met het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering het landelijk overleg waarover wij in het vorige nummer berichtten.

Het overdragen van verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar gemeenten kent, naast negatieve punten, ook kansen. Gemeenten staan dichter bij de burger en kunnen beter maatwerk leveren. De praktijk is echter weerbarstig, hier publiceren wij regelmatig over. Gelukkig gaan partijen de armoede steeds vaker gezamenlijk te lijf. Ik voorzie dan ook dat Sociaal Bestek de komende 80 jaar wel gevuld blijft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Maarten van de Beek
    • 1
  1. 1.Redactie Sociaal Bestek

Personalised recommendations