Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 11, pp 29–33 | Cite as

Die ene speciale patiënt

  • Brenda Kluijver
Band met cliënt
  • 26 Downloads

Samenvatting

Sommige patiënten of cliënten hebben voor altijd een plekje in je hart. Myriam, Linda en Joris vertellen over een speciale band met een patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Brenda Kluijver
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations