Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 11, pp 10–12 | Cite as

7 Highlights uit de nieuwe cao VVT

  • Jeroen Wapenaar
Achter het nieuws

Samenvatting

Op 10 oktober werd een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao VVT. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk?

Noot

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jeroen Wapenaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations