Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 11–11 | Cite as

Onbegrip over plan verplicht vermelden BIG-nummer

  • Jeroen Wapenaar
Achter het nieuws
  • 35 Downloads

Samenvatting

De discussie over het verplicht vermelden van het BIG-nummer zorgde voor veel onrust onder verpleegkundigen. Waar is zo’n ‘bureaucratische maatregel’ voor nodig?

Noten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jeroen Wapenaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations