Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 45–45 | Cite as

Zoals je was

  • Francien Bos
Impact

Samenvatting

Verpleegkundige Francien ontmoet een jonge patiënt met borstkanker, die haar een waardevolle levensles leert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Francien Bos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations