Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 44–45 | Cite as

Myrte van Gurp trapt PPINK 2.0 af

  • Carla OverduinEmail author
Artikel

PPINK heeft sinds oktober een nieuwe directeur. Myrte van Gurp (40) begint op een mooi omslagmoment. PPINK 2.0 betekent niet alleen een frisse, nieuwe huisstijl, maar ook een andere aanpak. Na twee jaar wil de beroepsvereniging de focus verleggen. 'We hebben tot nog toe hard gewerkt aan de groei van het ledental en gaan ons nu helemaal richten op de inhoud.'

De beroepsvereniging verscherpt vanaf 2020 haar strategie en richt alle aandacht op de pedagogische kant van het vak. 'We willen laten zien waar we voor staan, hoe we over kwesties denken', aldus de nieuwe directeur. PPINK gaat vaker publicaties uitbrengen. Denk aan een maandelijkse blog op de website (www.ppink.nl), social media en publicaties die mensen op de werkvloer ondersteunen. 'We werken aan een publicatie over feminalisering in de kinderopvang. Meer dan negentig procent van de pedagogisch professionals is vrouw. Hoe werkt dat door in je werk en hoe kunnen we meer mannen aantrekken? De publicatie stimuleert bewustzijn en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations