Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 30–32 | Cite as

Pm'ers auditeren en werken aan visieontwikkeling

Inspirerend intern auditen

  • Susan GoudsblomEmail author
  • Pieter Wolswinkel
Artikel

Hoe maak je als kinderopvangorganisatie van de interne audit een krachtige tool voor continue kwaliteitsverbetering? Met als gewenst resultaat: kruisbestuiving tussen medewerkers, een scherpe visie op kwaliteit, en concrete verbeteracties. Forte Kinderopvang ging er mee aan de slag en is er enthousiast over.

Belangrijk bij de interne audit is samen te spreken over de kwaliteit van de opvang, te ontdekken waar een locatie in uitblinkt en wat de aandachtspunten zijn. Dit stimuleert het verbetervermogen van een team. Tijdens de audit benoemen pm'ers verbeteringen die zij wenselijk of nodig vinden. Op deze manier ontstaat bij medewerkers meer eigenaarschap voor verbetering van kwaliteit, maar ook enthousiasme en betrokkenheid.

Er zijn vijf succesfactoren voor de 'inspirerende audit'. Door deze in te zetten, maak je van de interne audit (weer) een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering.

1. Voer een open dialoog

Een open gesprek over de kwaliteit van opvang: daar draait het om bij...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations