Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 38–39 | Cite as

Uitbreiding VE: meer kwaliteit?

  • Annette WiesmanEmail author
Artikel

Vanaf 2020 wordt het aanbod van voorschoolse educatie aan peuters met een indicatie verruimd. De uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat deze toename in kwantiteit ook meer kwaliteit oplevert, zegt Jaap Tulp van Helder & van Pas. 'Kijk goed naar de lokale situatie en houd rekening met belangen van kinderen, ouders, personeel, gemeente en je eigen organisatie.'

Minister Slob stelt nieuwe middelen ter beschikking voor de uitbreiding van de voorschoolse educatie. Het aanbod kan daarmee omhoog van gemiddeld tien naar zestien uur per schoolweek voor peuters tussen de tweeëneenhalf en vier jaar. Vooruitlopend op de nieuwe urennorm is een aantal gemeenten en organisaties al aan de slag gegaan en worden er experimenten voorbereid. De nieuwe maatregel biedt gemeenten en aanbieders namelijk veel vrijheid om de uitbreiding van uren zelf vorm en inhoud te geven. Het enige kader van rijkswege is: negenhonderdzestig uur in anderhalf jaar. Dit getal is gebaseerd op de rekensom 16 uur per week x 40...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations