Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 34–36 | Cite as

BKK-pilot met meetinstrumenten

Betrokkenheid als indicatie voor kwaliteit

  • Astrid van de WeijenbergEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Meetinstrumenten; werken ze wel? Verbeteren ze daadwerkelijk de kwaliteit van de kinderopvang? BKK deed een korte pilot met een instrument dat de betrokkenheid van kinderen meet. Door te kijken naar kinderen blijken pedagogisch medewerkers gemakkelijk naar zichzelf te kijken. Een organisatie die betrokkenheid observeert, kijkt dus tegelijkertijd naar zichzelf.

Leidt een poging om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren ook echt tot een kwaliteitsverbetering? Dat onderzoeken is een van de activiteiten van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). In de pilot 'Effect van inzet van zelfevaluatie-instrument betrokkenheid' koos BKK ervoor om kennis te verzamelen bij organisaties die werken aan kwaliteitsverbetering met behulp van een zelfevaluatie-instrument. Want wie naar zichzelf kijkt, krijgt ook informatie over wat er beter kan. In dit geval keek BKK naar het effect van de inzet van een instrument betrokkenheid. Doel was niet om te kijken hoe het instrument werkt, maar wat...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations